08:34:38
Friday, September 24, 2021

Efectuarea verificării/reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale : extras din Normele Tehnice NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009

...

14.5. (1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.

(2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.

(3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.

...

EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE

14.36. Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.

14.37. Consumatorii, persoane juridice, sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze la locuri vizibile:

a) instrucţiuni specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazoşi;

b) numerele de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD.

14.38. (1) Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) aprinderea şi stingerea focului;

b) supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare în condiţii optime;

c) supravegherea aparatelor de măsură şi control şi a echipamentelor de siguranţă;

d) supravegherea instalaţiilor de automatizare;

(2) Verificarea şi repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face la cererea consumatorului prin unităţi specializate, ori de câte ori este nevoie; acestea se efectuează de către operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.

14.39. (1) Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor

operaţiuni:

a) controlul eventualelor scăpări de gaze;

b) supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;

c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;

d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani.

(2) Consumatorii, persoane juridice, ce deţin instalaţii industriale de utilizare a gazelor naturale, efectuează controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore, în funcţie de:

a) complexitatea instalaţiei;

b) procesul tehnologic;

c) posibilitatea scăpării şi infiltrării gazelor.

14.40. (1) Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;

b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;

d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;

g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;

h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.

(2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

14.41. (1) Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:

a) efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea tehnică periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;

b) efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi / sau modificări;

c) efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a întregii instalaţii.

(2) Se efectuează şi revizia tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

14.42. Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevăzut la

art. 14.39., alin. (1), lit. d) şi în următoarele situaţii:

a) după întreruperea utilizării instalaţiei pentru o perioadă timp care depăşeşte 6 luni;

b) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare gaze naturale.

14. 43. (1) Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în:

a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 19;

b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 20;

c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 21;

d) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 22.

(2) Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:

a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice;

b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate cu alin. (1), completate, semnate şi stampilate.

(3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la:

a) consumator;

b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;

c) operatorul SD;

d) furnizorul de gaze naturale.

14.44. (1) Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.

(2) După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12.

(3) Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.

(4) Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.

(5) Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul

verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

14.45. (1) Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.

(2) Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi / sau la consumator.

14.46. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor modificate / înlocuite conform cu art. 14.45. se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi.

14.47. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor după efectuarea reviziei tehnice, după repararea unei defecţiuni şi / sau întreruperea accidentală, se face conform instrucţiunilor specifice de utilizare şi exploatare, numai după:

a) efectuarea controlului funcţionării aparatelor / echipamentelor de măsură, control, reglare şi siguranţă din componenţa instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

b) verificarea punerii în poziţia închis a tuturor armăturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

14.48. La întreruperea accidentală a furnizării gazelor naturale, consumatorii trebuie să închidă robinetele de pe conductele de alimentare şi să aplice măsurile prevăzute în instrucţiunile tehnice proprii de exploatare.

14.49. Punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se face în prezenţa reprezentanţilor operatorului SD şi, după caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

14.50. Verificarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectuează în conformitate cu art. 14.54.

14.51. Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de acţiune pentru prevenirea accidentelor în alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu în vederea aplicării lor.

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen