09:38:41
Friday, September 24, 2021


Principalele clauze ale contractului de furnizare, consumatori non-casnici (persoane juridice).

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă PRINCIPALELE CLAUZE AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE prevăzute in „Contractul cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici”:

þ Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în regim reglementat, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.

þ Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face:

a) în mod constant şi continuu, fără limită de consum, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute în condiţiile standard

b) conform graficului convenit de părţi şi prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu excepţia cazurilor de limitare şi întrerupere prevăzute în condiţiile standard; părţile se obligă să-şi notifice cu 30 de zile calendaristice înainte de luna de livrare orice modificare a cantităţilor lunare de gaze naturale, care variază cu mai mult de +/- 5% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 1 la contractul de furnizare

                 þ Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată,  sau pe perioadă determinată.

 þ Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este calculat in lei/ MWh, aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei în care consumatorul este încadrat şi nu include TVA şi accize.

þ Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

þ Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile standard; nivelul majorării de întârziere este de 0,1%/ zi .

þ Furnizorul va emite factura reprezentand serviciul de furnizare reglementata a gazelor naturale in perioada 06 – 12 ale fiecarei luni.

þ In cazul in care consumatorul nu primeste factura la adresa locului de consum, acesta o va solicita Furnizorului, Centrul Operational Panciu din strada Independentei, Nr. 28, tel. 0237 / 275.200.

þ Contractul de furnizare este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care fac parte integrantă din prezentul contract.

þ Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relaţiilor contractuale derulate între furnizor şi consumator.

þ S.C. Apopi & Blumen S.R.L. se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale acestora, dispuse de ANRE şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.).

þ Prin semnarea prezentului contract, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la nonconsumatorii casnici.

þ Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.

þ Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor şi anume între 01 şi 03 ale fiecărei luni,autocitirea va fi comunicată telefonic sau la sediul Operatorului de Sistem Distribuţie Gaze Naturale S.C. Apopi & Blumen S.R.L.

þ În vederea regularizării, citirea indexului echipamentului de măsurare se va efectua trimestrial de către Operator.

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen