09:35:48
Friday, September 24, 2021


Principalele clauze ale contractului de furnizare, consumatori casnici (persoane fizice).

Stimate client,

In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 86/2009 pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale” vă aducem la cunoştinţă PRINCIPALELE CLAUZE AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE prevăzute in „Contractul cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici”:

þ Obiectul contractului  îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.

þ Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată sau pe perioadă determinată

 þ Preţul final reglementat pentru furnizarea gazelor naturale este calculat in  lei/ MWh, aprobat conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei în care consumatorul este încadrat şi nu include TVA şi accize.

þ Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

þ Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din condiţiile standard; nivelul majorării de întârziere este de 0,1%/ zi .

þ Contractul este completat de Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care fac parte integrantă din contract.

þ S.C. Apopi & Blumen S.R.L. se obligă să informeze consumatorul asupra condiţiilor standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, precum şi a oricăror modificări şi completări ale acestora, dispuse de ANRE şi, la cererea consumatorului, să pună la dispoziţia acestuia un exemplar prin remitere/ transmitere, la momentul solicitării (solicitarea poate fi făcută prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, ş.a.).

þ  Prin semnarea contractului de furnizare, părţile acceptă ca în toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici.

þ Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.

þ Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor şi anume între 01 şi 03 ale fiecărei luni, autocitirea va fi comunicată telefonic sau la sediul Operatorului de Sistem Distribuţie Gaze Naturale S.C. Apopi & Blumen S.R.L.

þ În vederea regularizării, citirea indexului echipamentului de măsurare se va efectua trimestrial de către Operator.

þ Furnizorul va emite factura reprezentând serviciul de furnizare reglementata a gazelor naturale in perioada 06 – 12 ale fiecărei luni.

þ In cazul in care consumatorul nu primeşte factura la adresa locului de consum, acesta o va solicita Furnizorului, Centrul Operational Panciu .

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen