09:22:14
Friday, September 24, 2021

CONDIŢII STANDARD

pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici

I. Durata contractului

Art. 1. – (1) În situaţia încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată, furnizorul notifică consumatorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de către acesta a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii.

(2) În cazul neprimirii unui răspuns din partea consumatorului, contractul îşi încetează valabilitatea prin ajungere la termen.

II. Preţul final reglementat al gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată

Art. 2. – (1) Preţul final reglementat al gazelor naturale furnizate, este aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, se exprimă în lei/MWh şi corespunde încadrării consumatorului, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale se obţine prin înmulţirea cantităţii de energie, care urmează să fie facturată, cu preţul final reglementat, corespunzător încadrării consumatorului.

(3) Cantitatea de energie facturată se determină în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, prin înmulţirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.

Art. 3. – (1) În cazul în care data scadenţei facturii este o zi  nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului cel puţin trei modalităţi de plată care să-i permită acestuia să-şi îndeplinească obligaţia de plată a facturii. Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plăţii.

(3) În cazul modificării preţului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directă, autocitire sau estimare pe baza Programului de consum prevăzut în contractul de furnizare, după caz, înmulţită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade şi cu preţul final reglementat al gazelor naturale.   

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de măsurare este cu sistem de preplată cu cartela-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.

(5) În cazul în care se aplică prevederile alin. (4), furnizorul stabileşte pentru fiecare încărcare de cartelă un prag minim şi un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimă şi, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea cartelei; furnizorul stabileşte nivelurile minime şi maxime, diferenţiate pe subcategorii de consumatori noncasnici şi perioade de consum şi le va publica la punctele de încărcare/reîncărcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul să opteze pentru nivelul necesar.

(6) În cazul modificării preţului final reglementat, calculul contravalorii consumului de gaze naturale se face prin aplicarea preţului final reglementat al gazelor naturale, în vigoare la momentul încărcării cartelei client cu un nou credit.

NOTĂ: Prevederile art. 4, alin. (4) – (6) se preiau în  contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor noncasnici al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

III. Determinarea consumului de gaze naturale

Art. 4. - (1) Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementările în vigoare, se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2) Consumatorul precizat la alin. (1) poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, prestate consumatorului precizat la alin. (1), se determină, în următoarea ordine de prioritate:

a) prin citire de către personalul împuternicit al furnizorului;

b) prin autocitire;

c) pe baza cantităţilor prevăzute în Programul de consum.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) consumatorii al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

(5) Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementările în vigoare, se determină lunar.

Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturate lunar, consumatorului precizat la art. 4 alin. (1), se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit odată la 3 luni.

IV. Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Art. 6. – (1) Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:

a) serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale;

b) majorărilor de întârziere.

(2) Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea sau, după caz, limitarea, acolo unde din punct de vedere tehnic nu e posibilă încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale, în următoarele situaţii:

a)       forţă majoră;

b)       stare de necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

c)       neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementată a gazelor naturale, la termenele stabilite în contractul de furnizare şi, după caz, a majorărilor de întârziere aferente;  

d)       nerespectarea graficului de furnizare a gazelor naturale, convenit cu furnizorul, de către consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5.

Art. 7. - (1) Furnizorul are următoarele obligaţii:

a)                   să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b)                   să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale şi, după caz, a majorărilor de întârziere şi să transmită consumatorului factura lunară;

c)                   să informeze consumatorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în preţul final reglementat;

d)                   să soluţioneze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare şi să comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;

e)                   să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;

f)                     să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului;

g)                   să anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

h)                   să încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de măsurare este prin contor cu preplată, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare şi să asigure un credit de urgenţă, în cazul consumării cantităţii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă;

i)                     să pună la dispoziţia consumatorului care utilizează un contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartela-client, instrucţiunile de utilizare ale acestuia;

j)                     să anunţe telefonic consumatorul, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizării, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea SNT al gazelor naturale sau în cazul consumatorilor racordaţi la conductele din amonte, dispoziţia Operatorului conductelor din amonte privind limitarea sau întreruperea furnizării şi să notifice ulterior consumatorului această situaţie în maximum 12 ore – pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5;

k)                   să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de către consumator, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6  alin. (2), lit. a) şi b);

l)                     să precizeze consumatorului, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la care se face limitarea şi termenele de limitare;

m)                 să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;

n)                   să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să plătească penalităţile prevăzute de acesta;

o)                   să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.

(2) Furnizorul are obligaţia să precizeze pe factura emisă următoarele:

a)                   perioada de facturare, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în mc şi unităţi de energie, preţul final reglementat aferent încadrării consumatorului şi temeiul juridic al acestuia, instrumentele şi modalităţile de plată;

b)                   data întreruperii, condiţiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum şi cota majorărilor de întârziere percepute, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată;

c)                   alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale.

NOTĂ: Prevederile art. 7 alin. (1) lit. h) şi i) se vor prelua în contractele transmise de furnizor, exclusiv în cazul consumatorilor al căror consum este determinat prin intermediul contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client

V. Drepturile şi obligaţiile consumatorului noncasnic de gaze naturale

Art. 8.  - Consumatorul are următoarele drepturi:

a)                   să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b)                   să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c)                   să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d)                   să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor;

e)                   să solicite modificarea graficului de furnizare prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de furnizare, cu cel puţin 2 zile anterioare zilei/săptămânii pentru care se solicită modificarea; modificările vor putea fi convenite de către părţi în termen de o zi de la data solicitării;

f)                     să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

g)                   toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.

Art. 9. - Consumatorul are următoarele obligaţii:

a)                   să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;

b)                   să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

c)                   să nu revândă gazele naturale contractate;

d)                   să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;

e)                   să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, în limitele stipulate în contractul de furnizare, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5;

f)                     să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g)                   să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h)                   să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 10. - (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:

a) perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii; nivelul majorării de întârziere este egal cu nivelul majorării de întârziere datorat pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, stabilit în condiţiile precizate de Codul de procedură fiscală; totalul majorărilor de întârziere nu poate depăşi nivelul debitului;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întreruperea furnizării, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 36-a zi calendaristică de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea furnizării conform prevederilor lit. b);

d) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.

(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până la prima zi lucrătoare de după aceasta.

(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii, furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.

(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către consumator.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere.

(6) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea contractului de furnizare.

Art. 11. – (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului prevăzută la art. 9, lit. a), partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)  notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;

b)  prezentarea de către consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

Art. 12. – În situaţia preluării unor cantităţi de gaze naturale peste limita de +/- 2,5% prevăzută în contractul de furnizare la art. 2 alin. (2), consumatorul va datora furnizorului penalităţi. Nivelul penalităţilor va fi stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

VII. Notificări

Art. 13. - Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire, dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

Art. 14. - Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen.

Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

Art. 16. - Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepţiei. Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.

VIII. Încetarea contractului

Art. 17. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:

a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), lit. d);

b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) ale prezentului articol;

c) prin acordul părţilor;

d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens;

e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;

f) prin ajungere la termen, în condiţiile prevăzute la art. 3 din contractul de furnizare şi art. 1 alin. (2) din prezentele condiţii .

(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă.

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.

IX. Clauze finale

Art. 18. – Prezentele condiţii se completează cu prevederile Legii gazelor, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 19. – Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţa de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor.

Art. 20. - Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

Art. 21. - (1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementări în vigoare.

(2) Contractul de furnizare se consideră modificat de drept în situaţia modificării contractului-cadru care a stat la baza perfectării acestuia, a modificării preţurilor finale reglementate sau a încadrării consumatorului, furnizorul având obligaţia să notifice consumatorului aceste modificări.

(3) În cazul modificării preţurilor finale reglementate şi a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul modificării contractului-cadru şi a nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 22. - Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul gazelor naturale.

Art. 23. – (1) La data încheierii contractului de furnizare, consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5 şi furnizorul de gaze naturale îşi pot prezenta unul sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligaţii, convenite de către acestea; acordul în privinţa constituirii garanţiei trebuie să fie reciproc; nerealizarea acordului nu conduce la neîncheierea contractului de furnizare.

(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) este destinată îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale părţilor, în cazul apariţiei unor evenimente viitoare neprevăzute care ar putea să îl aducă pe furnizor/consumator în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(3) Constituirea instrumentelor de garantare, în condiţiile alin. (1), se realizează în condiţii de echivalenţă.

            Art. 24. - Termenii utilizaţi sunt definiţi în Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.

Art. 25. - Anexa nr. 1 - „Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum” şi Anexa nr. 2 - „ Program de consum”, fac parte integrantă din prezentul contract.

NOTĂ:

1. În situaţia în care se încheie un singur contract, pentru mai multe locuri de consum ale aceluiaşi consumator, clauzele din contract specifice fiecărui loc de consum se stabilesc distinct pentru fiecare dintre aceste locuri de consum.

2. În contractele de furnizare transmise spre semnare de furnizor, acesta preia din contractul-cadru clauzele specifice pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1, respectiv pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5.

Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum

I. Încadrarea consumatorilor

Art. 1. - Încadrarea consumatorului într-o anumită tranşă de consum se face de către furnizor, cu acordul operatorului de sistem,  pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadă determinată de un an, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:

a) pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B1-B3 sau A1;

b) în funcţie de graficul de livrări pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5.

Art. 2. – În cazul unui consumator pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, având în vedere debitul maxim instalat sau, după caz, graficul de livrări pentru respectivul loc de consum.

Art. 3. – În cazul consumatorului care, în funcţie de criteriile de mai sus, trebuie încadrat într-o tranşă de consum pentru care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat, acesta se încadrează după cum urmează:

a) consumatorul conectat în sistemul de distribuţie, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor pentru un astfel de sistem de conectare;

b) consumatorul conectat direct în sistemul naţional de transport, în tranşa cu cel mai favorabil preţ final reglementat, pentru consumator, dintre cele practicate de furnizor.

Art. 4. – (1) Furnizorul modifică încadrarea consumatorului, astfel:

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a echipamentului de măsurare, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat.

(2) Prin excepţie, pentru situaţia prevăzută la alin. (1), lit. a), în cazul în care furnizorul nu are aprobat un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul ar trebui încadrat, acesta modifică încadrarea începând cu data de 1 ianuarie.

(3) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modifică încadrarea consumatorului.

Art. 5. - Consumatorul, pentru locul de consum se încadrează în una dintre următoarele categorii, definite în funcţie de modul de conectare si de consumul anual , astfel:

A. Consumatori conectaţi direct la sistemul de transport

A.1 consumatori cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh

A.2 consumatori  cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

A.3 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

A.4 consumatori cu un consum anual între 116.277,80 MWh si 1.162.777,87 MWh

A.5 consumatori cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh

B. Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1 consumatori cu un consum anual de până la 23,25 MWh

B.2 consumatori cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

B.3 consumatori cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

B.4 consumatori cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

B.5 consumatori cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

B.6 consumatori cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh

II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie

Art. 6. (1) – În cazul modificării încadrării consumatorului, furnizorul recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, astfel:

a) pentru situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1), lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate până în momentul modificării încadrării şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat;

b) pentru situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1), lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi preţul final reglementat aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), furnizorul nu recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, în cazul în care acesta nu a avut aprobat, pentru perioada respectivă, un preţ final reglementat pentru categoria în care consumatorul a fost reîncadrat.

            Art. 7. – Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare.

Program de consum

Art. 1. – (1) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităţilor de energie estimate lunar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”

  Noutăţi.

  Vă informăm că începând cu data de 01 iulie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis ajustarea preţurilor la gaze naturale.

Mai multe informaţii

  Puterea calorifică superioară (PCS):

Mai multe informaţii


  Informaţii.

DISPECERAT - INTERVENTII :

CENTRUL OPERATIONAL PANCIU, Vrancea :
0237.275200 , 0232.275300 , 0752029901

CENTRUL OPERATIONAL MIROSLAVA, Iasi :
0232.242466 , 0232.242477 , 0752029911

Tel. Verde: 0800.800.528

Mai multe informaţii


  Documente.


Copyright ©2008 Apopi si Blumen